Przepraszamy, ten kwestionariusz został zamknięty
https://cdn.multibrand.pgsitecore.com/pl-PL/-/media/Pampers/Pampers-PL/Images/Articles-21/Local-Content/quiz/Premium Care/top_without_white_overlay.jpg?h=343&w=656&v=1-201705261447&hash=F127BCC456669035EDA824C4C3EA2FEB7E398D46&crop=1&sc=0

Pampers Premium Care

Weź udział w konkursie Pampers i wygraj pełnowymiarowe opakowanie pieluszek!

REGULAMIN

Konkurs „Testowanie Pampers”

 

  1. Organizator

 

1.1        Organizatorem i administratorem danych konkursu „Testowanie Pampers” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Polska (zwana dalej „Organizatorem”).

 

1.2        Konkurs jest prowadzony, a dane osobowe są przetwarzane przez Pelargos, Kosewo 132, 05-190 Nasielsk (spółkę zwaną dalej „Administratorem”).

 

1.3        Administrator przetwarza dane osobowe powierzone w związku z Konkursem w imieniu Organizatora.

 

1.4.       Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej https://www.pampers.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

 

 

  1. Udział w Konkursie

 

2.1        W Konkursie uczestniczyć może każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

 

            a/ osoba fizyczna, obywatel polski ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce, w wieku powyżej 18 lat;

 

            b/ osoba, która akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i spełnia warunki Konkursu;

 

            c/ zarejestrowany użytkownik strony internetowej, który przed wzięciem udziału w Konkursie zarejestruje swoje dane konieczne do prowadzenia Konkursu.

 

2.2        Pracownicy Organizatora i Administratora oraz osoby blisko z nimi spokrewnione nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

 

  1. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się o 18:00:00 w dn. 26.05.2017 r., a kończy się o 23:59:59 w dn. 09.06.2017 r.

 

 

  1. Przebieg Konkursu

 

4.1       Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się na Stronie Internetowej zgodnie z punktem 2.1 niniejszego Regulaminu Konkursu, a następnie przystąpić do konkursu o nazwie „Testowanie Pampers”, który dostępny jest na Stronie Internetowej. Po rejestracji Uczestnicy identyfikowani będą przy pomocy nazwy użytkownika i hasła, które podali podczas rejestracji. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie http://www.pampers.pl/, wypełnienie ankiety na http://www.pampers.pl/, udzielenie poprawnych odpowiedzi na zamknięte pytania konkursowe (zwane dalej: „Dziełem”) jako jedna z pierwszych tysiąca osób.

 

Wypełniając ankietę, każdy uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

 

4.2.       Wytyczne dotyczące treści Dzieła:

 

Uczestnik zapewnia, że będzie postępować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi treści Dzieła. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z naruszenia Wytycznych lub spowodowane przez to naruszenie. Ponadto, jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora Konkursu lub Administratora oraz w pełni zabezpieczy ich i zwolni z odpowiedzialności w związku z roszczeniem.

 

Uczestnik we wszelkich okolicznościach zapewnia, że posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest osobą wyłącznie upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, a korzystanie z dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia, że jest upoważniony do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia.

 

Dzieło musi spełniać następujące wytyczne i nie będzie:

-        sprzeczne z prawem;

-        zawierać słów wulgarnych;

-        zawierać szokującej treści;

-        obsceniczne, pełne agresji lub przemocy;

-        zawierać treści pornograficznych ani erotycznych;

-        obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Komitetu Moderatorów, Organizatora lub jego produktów;

-        obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika;

-        obraźliwe dla osób trzecich;

-        zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem Uczestnika;

-        zawierać marek ani produktów konkurencyjnych;

-        pokazywać innych marek ani produktów niewytwarzanych przez Organizatora;

-        zawierać ani sugerować treści reklamowych;

-        wskazywać innych stron internetowych;

-        chronione prawem własności intelektualnej.

 

W przypadku gdy treść Dzieła jest sprzeczna z powyższymi zasadami Administrator nie zatwierdzi jej i poinformuje o tym Uczestnika pocztą elektroniczną, podając powód.

 

4.3.       1000 zwycięzców zostanie wybranych spośród uczestników konkursu którzy jako pierwsi poprawnie udzielą odpowiedzi na zamknięte pytania konkursowe. Wybór uczestników opiera się na wyłącznym uznaniu Jury, a Organizator i Administrator nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności w żadnej formie. Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu jednego tygodnia od daty zakończenia konkursu.

 

 

  1. Nagrody

 

5.1        Każdy zwycięzca otrzyma jedną z następujących nagród (zwana dalej „Nagrodą”):

       1000 opakowań  Pampers Premium Care Pieluszki rozmiar 1, 22 sztuki

Całkowita wartość nagrody to 59,99 PLN

 

 

5.2        Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, korzystając z numeru adresu e-mail/ telefonu podanego przez Zwycięzcę przed przystąpieniem do Konkursu. Organizator podejmie najwyżej 3 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą drogą elektroniczną oraz jedną próbę powiadomienia go przez telefon. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od próby nawiązania ostatniego połączenia telefonicznego i/lub od wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody, a na miejsce Zwycięzcy wstąpi zwycięzca dodatkowy. Zwycięzca (oraz zwycięzca dodatkowy) mają obowiązek współpracować z Organizatorem i Administratorem w celu należytego odebrania Nagrody.

 

5.3        Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę. Organizator przekazuje Nagrody Zwycięzcom drogą pocztową, w ciągu 30 dni od pomyślnego powiadomienia danego Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a na jego miejsce wybrany zostanie zwycięzca dodatkowy, wskazany powyżej.

 

5.4        Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy w sposób jednoznaczny przyjmują do wiadomości, że Organizator/Administrator nie mogą przyjmować próśb Zwycięzców mających na celu zmianę czasu i sposobu wykorzystania Nagród.

 

5.5        Jeżeli czas wykorzystania Nagrody nie odpowiada Zwycięzcy, nie może on zaproponować alternatywnego czasu, a na jego miejsce wchodzi zwycięzca dodatkowy wskazany powyżej.

 

 

  1. Podatki

   

Organizator zobowiązuje się uiścić wszelkie podatki związane z nagrodami w imieniu Zwycięzców. Wszelkie inne koszty zostaną pokryte wyłącznie przez Zwycięzcę.

 

 

  1. Ochrona danych

 

7.1        Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie swoich zarejestrowanych danych osobowych w bazie danych Organizatora. Poza tym Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora bez wynagrodzenia, w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w innych celach podanych po rejestracji na Stronie Internetowej, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może zostać wstrzymana w dowolnym momencie poprzez wyrejestrowanie się na Stronie Internetowej, jednak jej cofnięcie przez Zwycięzców przed wysłaniem Nagrody może sprawić, że dostarczenie Nagrody będzie niemożliwe.

 

            Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych.

 

7.2        Dostarczenie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prywatność lub jest sprzeczne z prawem, może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie i/lub wnioskować w dowolnym czasie o wykreślenie z rejestru krajowego lub zagranicznego poprzez skontaktowanie się z Organizatorem pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu Konkursu. W takim przypadku wymagana może być korekta danych i informacji dotyczących przetwarzania danych. Uczestnicy mogą też ostatecznie zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o orzeczenie odpowiedniego środka prawnego, w przypadku gdy nie zgadzają się z decyzją lub postępowaniem Organizatora.

 

 

  1. Postanowienia ogólne

 

8.1        Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.

 

8.2        Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.6        Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje Stroną Internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy Uczestnika z Konkursu z efektem natychmiastowym.

 

8.7        Dokonując rejestracji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Konkursu, jego prowadzenie, prędkość przekazywania komunikatów i transmisji danych oraz prędkość protokołu TrackBack zależą od dostawcy technologii, na którą negatywny wpływ mogą mieć czynniki pozostające poza kontrolą Organizatora, w szczególności błędy w połączeniach, działanie serwera i utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność w zakresie okoliczności opisanych w niniejszym ustępie.

 

8.8        Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej lub pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu. Dalsze informacje uzyskać można pod numerem telefonu +48692420895.

 

 

 

Warszawa, 10.05.2017 r.
Procter and Gamble DS Polska sp z o.o.